VGO-keur OnderhoudNL Totaal Erkend Leerbedrijf Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid Keurmerk Veilig Onderhoud
070 381 45 00 info@vanlochem.nl

Kwaliteit

In de loop van de tijd zijn er vele definities bedacht van het begrip kwaliteit. Een aantal definities: "Voldoen aan specificaties."; "Geschikt voor gebruik."; "Voldoen aan de uitgesproken en niet uitgesproken wensen van de klanten."; en "Het vermogen om te voldoen aan de verwachtingen van alle belanghebbenden."

Al deze definities bevatten een kern van waarheid, maar elk heeft ook zo z'n beperkingen.

Kwaliteit herken je vaak onmiddellijk maar je kunt het niet vangen in een begrip of in een zin. Wat kwaliteit is, is afhankelijk van de situatie en zal per product en per dienst verschillen. Vanuit de breed geformuleerde definitie van kwaliteit zullen we deze zelf concreet moeten maken met de kennis van de specifieke situatie en gestelde doelen.

Middelen, mensen en leiderschap maken kwaliteit. Het realiseren van kwaliteit heeft een harde en een zachte kant. Beiden zijn nodig. En kwaliteit kan in sommige gevallen heel goed meetbaar zijn en in andere gevallen een ervaring zijn: minder goed meetbaar maar wel heel bepalend voor het resultaat.

Kwaliteitsfilosofie van Deming

William Edwards Deming stelt dat betere kwaliteit leidt tot hogere productiviteit, hetgeen weer leidt tot een betere concurrentiepositie op langere termijn. De verantwoordelijkheid voor de invoering van kwaliteitsmanagement ligt volgens Deming bij het management. Het kwaliteitsstreven is weliswaar ieders taak, maar dient te worden aangestuurd en getrokken door het management.

De Deming-cirkel is de belangrijkste grondslag van de kwaliteitsfilosofie van Deming.

Deming onderscheidt in zijn kwaliteitsfilosofie een cyclus van vier stappen om verbeteringen te realiseren: plan, do, check en act.

Plan: Maak een plan voordat tot uitvoering wordt overgegaan.
Do: Voer de geplande activiteiten conform het plan uit.
Check : Meet of het te realiseren doel gehaald is.
Act: Evalueer de uitkomst van de meting en stel op basis daarvan vervolgacties vast.

Na ‘Act' is er weer sprake van een planfase.
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Van Lochem Nederland is gebaseerd op bovenstaande kwaliteitsfilosofie.

De Van Lochem medewerkers maken het verschil

Van Lochem Nederland werkt uitsluitend met professionele middelen en producten van topkwaliteit. Echter, hierin ligt niet het verschil in kwaliteit. Ook de meeste van onze directe concurrenten doen dit. Het grote verschil wordt gemaakt doordat Van Lochem Nederland nagenoeg uitsluitend met eigen medewerkers de onderhouds- en renovatieprojecten uitvoert, waar onze directe concurrenten veelal met een grote flexibele schil werken.

De Van Lochem-medewerkers zijn opgeleid tot uitstekende vaklieden en daarbij zijn zij getraind om in een bewoonde situatie te werken. Zij maken het grote verschil in kwaliteit. Immers, kwaliteit is veel meer dan alleen technisch goed onderhoud plegen. Zorgen dat er ook een veilige en nette werkomgeving is, reductie van overlast voor de bewoners en omgeving, een goede communicatie, zorgen dat de werkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd, beleefd zijn, etc. De betrokkenheid van onze mensen, dat maakt het echte verschil!

Certificeringen en kwaliteitsthema’s

De onderstaande certificaten onderstrepen de ambitie van Van Lochem Nederland om aan deze kwaliteitsthema’s te kunnen voldoen.

VGO-keur

Bekijk keurmerk

Het beste dat de markt te bieden heeft!

VGO-keur* (keurmerk vastgoedonderhoud) is het eerste en enige onafhankelijke keurmerk dat vastgoedbeheerders zekerheid biedt over de kwaliteit en stabiliteit van een onderhoudsbedrijf en diens producten en diensten. Bovendien garandeert VGO-keur dat de onderneming resultaatgericht samenwerken beheerst. Bedrijven die beschikken over VGO-keur hebben het beste dat de markt te bieden heeft. Vastgoedbeheerders die kiezen voor zekerheid, kiezen voortaan voor een onderhoudsbedrijf met VGO-keur. Beter kan het niet!

*Beheerd door de Stichting Vastgoedonderhoud waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers participeren. Onafhankelijk gecertificeerd door Kiwa. Onderhoudsbedrijven met VGO-keur staan op www.vgokeur.nl. Een college van deskundigen bewaakt de inhoud van de toetsingscriteria.

De Zeven Zekerheden van het VGO-keur:

 1. De zekerheid dat de toetsing onafhankelijk en objectief door Kiwa wordt gedaan op basis van meetbare criteria. Opdrachtgevers hoeven dus niet meer zelf te toetsen.
 2. De zekerheid dat het onderhoudsbedrijf een financieel gezonde en stabiele partner is, waarmee zonder risico een lange termijnovereenkomst kan worden aangegaan.
 3. De zekerheid dat het onderhoudsbedrijf zowel technisch als organisatorisch in staat is om resultaatgericht samen te werken bij investeren en onderhouden vanaf ontwerp tot en met uitvoering en instandhouding.
 4. De zekerheid dat het onderhoudsbedrijf op het gebied van opdrachtgeverstevredenheid een score haalt van minimaal drie-en-een-half op een schaal van een tot vijf.
 5. De zekerheid dat het onderhoudsbedrijf beschikt over tevreden medewerkers en een personeelsbeleid voert, gericht op kwaliteit en continuïteit via het behoud van de kennis en ervaring van de eigen onderhoudsspecialisten.
 6. De zekerheid dat het onderhoudsbedrijf projecten uitvoert op een efficiënte, overlastbeperkende, bewonersvriendelijke en duurzame manier met voortdurende aandacht voor innovatie en communicatie met klant en bewoner.
 7. De zekerheid dat het onderhoudsbedrijf met VGO-keur een integere en marktconforme partner is, waarmee een-op-een relaties vanaf het prilste begin mogelijk zijn, zodat onderhoud resultaatgericht kan worden uitgevoerd op basis van de kwaliteitsuitgangspunten van de opdrachtgever.

VGO-keur wordt afgegeven door Kiwa op basis van de erkenningsrichtlijn ERL 0002 voor het keurmerk VastGoed Onderhoud. VGO-keur heeft betrekking op resultaatgerichte renovaties en onderhoud van vastgoed. Van de complete buitenschil inclusief gevels en daken tot en met installaties, badkamers en keukens. VGO-keur omvat omvangrijke beoordelingen, die periodiek onafhankelijk door Kiwa worden getoetst.

EPA

De afkorting EPA staat voor Energieprestatieadvies. Van Lochem Nederland heeft gediplomeerde EPA- bouwkundigen in dienst. Zij kunnen de effecten van energiebesparende maatregelen zelf doorrekenen.

 

Onderhoud NL TOTAAL

Bekijk certificaat

OnderhoudNL Totaal is een nieuwe club onder de vlag van OnderhoudNL die zich richt op het versterken van de positie van totaalonderhoudsbedrijven in de markt. Uitgangspunt hierbij is het verder ontwikkelen en steviger in de markt zetten van het VGO Keur.

Koninklijke OnderhoudNL is de verenging van (restauratie-)schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven. Met ruim 2.600 aangesloten bedrijven in 5 marktsegmenten c.q. sectoren is OnderhoudNL de grootste verenging in het (totaal-) gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. De kerntaken van OnderhoudNL zijn collectieve belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenadvies aan de aangesloten bedrijven.

Keurmerk Vertrouwd Onderhoud

Bekijk keurmerk

Waar staat het  Keurmerk Vertrouwd Onderhoud voor? Op basis van een duidelijke behoefte van opdrachtgevers is de Stichting Keurmerk Vertrouwd Onderhoud opgericht. De afgelopen jaren heeft de vastgoedmarkt en alle takken die ermee verbonden zijn, flink onder druk gestaan. Budgetten en marktverhoudingen staan op scherp, de prijsconcurrentie verhard. Voor de opdrachtgever is de keuze voor échte kwaliteit steeds lastiger te maken.

Keurmerk Vertrouwd Onderhoud ondersteunt de opdrachtgever in herkenning van kwaliteit. Bedrijven voeren het Keurmerk om zich te onderscheiden op het gebied van professionaliteit, kwaliteit en service. Hierbij gaat het om het complete proces; alle schakels van een duidelijk offertetraject en toe te passen producten tot en met de uitvoering en oplevering van het werk zijn in duidelijk processen vastgelegd.

Zo wordt een belangrijke stap gemaakt naar transparantie en vertrouwen, kortom: duurzame klantrelaties.

Doel is om alle betrokken partijen voordeel te bieden in het hele proces in de keten. Daar waar het deelnemende bedrijf o.a. heldere en werkbare processen oplevert, geniet de opdrachtgever maximale ontzorging. En door het voortdurend bewaken en optimaliseren van het hele proces in de keten, biedt het Keurmerk Vertrouwd Onderhoud ook een meerwaarde voor de beheerskosten van vastgoed in welke vorm dan ook.

De keuze voor herkenbare kwaliteit van het Keurmerk Vertrouwd Onderhoud is zowel voor de leverancier als de opdrachtgever dan ook snel gemaakt.

Voordelen voor de opdrachtgever 

Het inzetten van een KVO bedrijf, biedt een opdrachtgever een aantal waarborgen. Deze zijn vooral van procesmatige en controlerende aard:

 • Maximale ontzorging
 • Zekerheid over kwaliteit en professionele uitvoering
 • Processen worden voortdurend bewaakt en waar nodig bijgestuurd
 • Kostenverlaging door goed kostenbeheer
 • Goede producten / diensten tegen scherpe tarieven en optimale prestatie van de uitvoerend leverancier
 • KVO zekerheden

Naast de genoemde voordelen zijn er nog een aantal waarborgen welke zeker een toegevoegde waarde hebben in het hele proces van offerte tot oplevering. Het zorgt ervoor dat een opdrachtgever met vertrouwen een werk aan een KVO-deelnemer uitbesteedt. De zekerheden omvatten o.a. de klantvriendelijke gedragscode, waaraan de aangesloten bedrijven zich dienen te conformeren. Daarnaast heeft de opdrachtgever zekerheid van uitvoering en in voorkomende gevallen ook continuïteit van het werk en bemiddeling door KVO in geval van geschillen en schades.

Voor meer info. over dit keurmerk, zie www.keurmerkvertrouwdonderhoud.nl

"Zeggen wat je doet en doen wat je zegt"

Van Lochem Nederland behoort tot de selecte groep bedrijven met VGO-certificering in alle disciplines

Hoofdkantoor

Laan van 's-Gravenmade 70
2495 AJ  Den Haag